โครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565”

จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาขาภูเก็ต จัดโครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม
โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี
นางปริญาติ แขกเพ็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน
มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน One Home พม. มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาขาภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 18 แห่ง และเครือข่ายด้านครอบครัว จำนวน 200 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. ขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรง บริเวณลานกลางชั้น ๑ ศาลากลาง จ.ภูเก็ต
2. ติดเข็มสัญลักษณ์ รณรงค์ยุติความรุนแรง
3. เสวนาประเด็น “ยุติความรุนแรงในครอบครัว กับการยอมรับต่อความเท่าเทียม ในจังหวัดภูเก็ต” โดยมีเครือข่ายร่วมเสวนา คือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและมูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาขาภูเก็ต
4. พิธีมอบป้ายรณรงค์ยุติความรุนแรงของจังหวัดภูเก็ตให้กับองค์กรเครือข่ายครอบครัว จำนวน 37 องค์กร
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต


Share: