อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

นางปริญาติ แขกเพ็ง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มนโยบายและวิชาการ

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดภูเก็ต

นายวีรภัทร์ อินะมูนา
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

นางพัชรี สังวาลวงษ์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มนโยบายฯ)

นางสาวจิตรลดา สังข์ประพันธ์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการสังคมฯ)

นางนภาพร วีริยานันท์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
(ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดภูเก็ต)


เจ้าพนักงานการเงินและ
การบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาววิมลรัตน์ ละไม
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางสาวนันทิกานต์ นวลสอาด
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นางสาวอาอีค๊ะ ขาเรมดาเบะ
นักพัฒนาสังคม

นางสาวอรอนงค์ จันทร์สุข
นิติกร

นางสาวนิรามน ขอศานติวิชัย
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางสาวมัตติกา เลื่อนธรรม
นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ

นางสาวชุติมา คงเดิม
นักพัฒนาสังคม

นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองช่วย

พี่เลี้ยง

นางรัตนา สนามพลี
นักพัฒนาสังคม

นางสาวนูรอัยนี เบ็ญอาลี
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นายนิซูฟี ชุมประเวศ
นักสังคมสงเคราะห์

นายประจักษ์ แจ้งใจ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวสิริวรรณ นวลจันทร์
นักพัฒนาสังคม

นางสาวอรอุรา แซ่ติ๋ว
นักพัฒนาสังคม

นางกาญจนา ทรัพย์สิน
นิติกร

นายศิลปชัย หมายแร่
พนักงานอำนวยการ

นางสาวจินต์จุฑา แท่นบัติ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม

นางสาวลลิลทิพย์ แซ่หลิม
พี่เลี้ยง

นางสาวดวงใจ ลิ้มไส้หั้ว
นิติกร

นางสาววารุณี องอาจ
นักวิชาการเงินและบัญชี
(พนักงานกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)

นางสาวฮาลีเมาะ แสบีดิง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวสุภาวดี ทิมทอง
นักพัฒนาสังคม

นางสาวชฎาพร ก้อนแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนภศร เผือกเพ็ชร์
พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)

นางสาววรัญชนา วรรณธนาสิน

ผู้ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม

นางสาวการ์ตีนี เจ๊ะเด็ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
(กองทุนผู้สูงอายุ)

 นายมธุรพจน์ ประทีบ ณ ถลาง

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

นางสาวกัญญา อินญา
ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

นางสาวนฤวรรณ แซ่วุ่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial