อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

นายสุพิพัฒน์ อนุราช

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มนโยบายและวิชาการ

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดภูเก็ต

นางนภาพร วีริยานันท์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
(รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มนโยบายฯ)

นางสาวจิตรลดา สังข์ประพันธ์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมฯ)

นางนภาพร วีริยานันท์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
(ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดภูเก็ต)

นางสาวสุณิสา ยมมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาววิมลรัตน์ ละไม
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางสาวมัตติกา เลื่อนธรรม
นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ

นางสาวอาอีค๊ะ ขาเรมดาเบะ
นักพัฒนาสังคม

นางสาวกรรณิการ์ แขกเพ็ง
นิติกร

นางสาวนันทิกานต์ นวลสอาด
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นางสาวนูรอัยนี เบ็ญอาหลี
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นางสาวชุติมา คงเดิม
นักพัฒนาสังคม

นางสาวลลิลทิพย์ แซ่หลิม
พี่เลี้ยง

นายอามีน บือราเฮ็ง
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นางสาวปิญชาน์ ยุบลโกศล
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นายนิซูฟี ชุมประเวศ
นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองช่วย

พี่เลี้ยง

นางรัตนา สนามพลี
นักพัฒนาสังคม

นางสาวอรอุรา แซ่ติ๋ว
นักพัฒนาสังคม

นางกาญจนา ทรัพย์สิน
นิติกร

นายประจักษ์ แจ้งใจ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวสิริวรรณ นวลจันทร์
นักพัฒนาสังคม

นางสาวสุภาวดี ทิมทอง
นักพัฒนาสังคม

นางสาวดวงใจ ลิ้มไส้หั้ว
นิติกร

นายศิลปชัย หมายแร่
พนักงานอำนวยการ

นางสาวฮาลีเมาะ แสบีดิง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายมธุรพจน์ ประทีป ณ ถลาง

ผู้ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม

นางสาวชฎาพร ก้อนแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวการ์ตีนี เจ๊ะเด็ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
(กองทุนผู้สูงอายุ)

นางสาวเขมนันท์ ขวัญแก้ว

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

นางสาววารุณี องอาจ
นักวิชาการเงินและบัญชี
(พนักงานกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)


ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

นางสาวจริยาภรณ์ จันทระ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัว

นายนภศร เผือกเพ็ชร์
พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)

นางสาวนฤวรรณ แซ่วุ่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial