ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อเข้ารับการเลือก เป็นคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ


Share: