การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2565

การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2565
สำหรับเยาวชนที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเยาวชนแห่งชาติในปีที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น (เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 20 ก.ย. 2540 ถึงวันที่ 20 ก.ย. 2550)

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ใด ที่มีเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามหลักฑ์ที่กำหนดสามารถส่งประวัติและผลงานของเยาวชน เป็นไฟล์ PDF ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ mathuraphotyeen@gmail.com
ภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565


Share:การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2564

  • หลักเกณฑ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด
  • แบบกรอกข้อมูลประวัติครอบครัวร่มเย็น
  • แบบเสนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว

Share:การคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมาเป็นประจำทุกปี โดยเด็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial