สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 01-10-2565 – 30-09-2566

หมายเหตุ

การแปรผล
– ค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.33 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
– ค่าเฉลี่ย 2.34 – 3.66 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
– ค่าเฉลี่ย 3.67 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก


Share:สื่อวีดีทัศน์และคลิปข่าวกิจกรรม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

พมจ.ภูเก็ต แจกจ่ายอาหาร
ให้ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน

อธิบดีกรม พก. มอบป้ายบ้านคนพิการ
ที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน มอบของอุปโภคบริโภค

แก่ผู้สูงอายุ บ้านเกาะมะพร้าว

โครงการรักษ์อาหาร (CSR ภูเก็ต-พังงา สานสัมพันธ์ ดูแลกัน บ้านพี่เมืองน้อง)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial