สื่อวีดีทัศน์และคลิปข่าวกิจกรรม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ธรรมมะ รักษาใจ เยี่ยมคนไข้
ให้กำลังใจคนป่วย

พมจ.ภูเก็ต แจกจ่ายอาหาร
ให้ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน

อธิบดีกรม พก. มอบป้ายบ้านคนพิการ
ที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน มอบของอุปโภคบริโภค

แก่ผู้สูงอายุ บ้านเกาะมะพร้าว

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ชาวไทยใหม่ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาช่วงกักตัว


Share:สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 01-10-2562 – 30-09-2563

หมายเหตุ

การแปรผล
– ค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.33 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
– ค่าเฉลี่ย 2.34 – 3.66 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
– ค่าเฉลี่ย 3.67 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial