การรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโชยน์

ด้วย พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กำหนดให้มูลนิธิ สมาคม และองค์กรภาคเอกชน หรือกลุ่มชมรมที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมหรือมีผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม สามารถขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ได้ เพื่อรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และให้เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนตามกฎหมาย หากท่านสนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นเอกสารคำขอรับรองมายังสำนักงานฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Share:เงินอุดหนุนเครือข่ายสตรี

แนวทางดำเนินงานอุดหนนุน ปีงบประมาณ 2565

แนวทางการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แบบ สค. 01 แบบขอรับเงิน


Share:การคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมาเป็นประจำทุกปี โดยเด็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

ดาวน์โหลด >>  หลักเกณฑ์การคัดเลือกและแบบเสนอประวัติ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial