การรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโชยน์

ด้วย พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กำหนดให้มูลนิธิ สมาคม และองค์กรภาคเอกชน หรือกลุ่มชมรมที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมหรือมีผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม สามารถขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ได้ เพื่อรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และให้เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนตามกฎหมาย หากท่านสนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นเอกสารคำขอรับรองมายังสำนักงานฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Share:คัดเลือก เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะดำเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่อง เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565


Share:การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

External Integrity and Transparency Assessment : EIT

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


Share:การเสนอชื่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2565 (องค์กรธุรกิจ)

ด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2565

                   จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จึงขอเชิญชวนท่านเสนอชื่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประเภทองค์กรธุรกิจ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น  โดยดำเนินการ ดังนี้

 1. กรอกรายละเอียดข้อมูลองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละประเภท ลงในแบบกรอกประวัติย่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประเภทละ 1 องค์กรๆ ละ 2 ชุด โดยพิมพ์เป็นไฟล์ Microsoft Word ด้วยอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
 2. กรอกรายละเอียดแบบเสนอข้อมูลองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น พร้อมจัดทำเป็นรูปเล่ม ประเภทละ 1 องค์กรๆ ละ 2 ชุด
 3. จัดเตรียมไฟล์รูปตราสัญลักษณ์องค์กร สกุลไฟล์ JPG
 4. บันทึกข้อมูลในข้อ 1 – 4  ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น PDF ,QR CODE

                   ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งเอกสารข้อมูล ตามข้อ 1-4 มายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ถนนท่าแครง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565  เพื่อรวบรวมผลงาน เสนอต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นจังหวัดภูเก็ต พิจารณากลั่นกรอง และดำเนินการส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ตามกำหนด ต่อไป

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์การ.docx
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์การ.pdf
 • แบบกรอกประวัติย่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2565.docx
 • แบบกรอกประวัติย่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2565.pdf
 • แบบเสนอข้อมูลองค์การ.doc
 • แบบเสนอข้อมูลองค์การ.pdf
 • คำอธิบายรายละเอียด องค์กร.docx
 • คำอธิบายรายละเอียด องค์กร.pdf
 • หน่วยงานที่เสนอ-รายการตรวจสอบ.docx
 • หน่วยงานที่เสนอ-รายการตรวจสอบ.pdf

Share:การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2565

การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2565
สำหรับเยาวชนที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเยาวชนแห่งชาติในปีที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น (เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 20 ก.ย. 2540 ถึงวันที่ 20 ก.ย. 2550)

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ใดที่มีเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถส่งประวัติและผลงานของเยาวชน เป็นไฟล์ PDF ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ mathuraphotyeen@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแบบเสนอผลงาน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial