โครงการคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น

ด้วยคณะกรรมาธิการพัมนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้จัดทำโครงการคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และเป็นต้นแบบผู้นำสตรีที่มีผลงานดีเด่นเป็นรูปธรรม และมีความประพฤติดี  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับสตรีในการพัฒนาตนเอง ขับเคลื่อนกิจกรมต่าง ๆ ในชุมชนให้ประสบความสำเร็จ และก้าวสู่การเป็นผู้นำอันเป็นพลังที่เข้มแขงของประเทศต่อไป


Share:🔴 ขอเชิญชวนประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในหัวข้อ … ⚖️ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal” ⚖️

ลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ‼
หลักเกณฑ์ในการประกวด 👇👇
🔴 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

Share:รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

ใบสมัคร

บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565


Share:การรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโชยน์

ด้วย พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กำหนดให้มูลนิธิ สมาคม และองค์กรภาคเอกชน หรือกลุ่มชมรมที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมหรือมีผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม สามารถขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ได้ เพื่อรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และให้เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนตามกฎหมาย หากท่านสนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นเอกสารคำขอรับรองมายังสำนักงานฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Share:คัดเลือก เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะดำเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่อง เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial