พม. ภูเก็ต ลงพื้นที่วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนำโดยนายสุพิพัฒน์ อนุราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นางอุรัยวรรณ์ แสงแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ในชุมชนราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อวางแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในชุมชนดังกล่าว : ภาพกิจกรรม


Share:พม.ภูเก็ต One home ลงพื้นที่จัดระเบียบขอทานและคนไร้ที่พึ่ง ณ งานกาชาด ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 19.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นำโดยนายสุพิพัฒน์ อนุราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมการกวดขันบุคคลเร่ร่อน และผู้ทำการขอทาน โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ตและหน่วย One Home พ.ม ภูเก็ต ปกครอง ตำรวจ และเทศบาล ณ งานกาชาดจังหวัดภูเก็ต ผลจากการตรวจตรา ไม่พบผู้ทำการขอทาน และพบผู้แสดงความสามารถ จำนวน 3 ราย ขึ้นทะเบียนและมีบัตรผู้แสดงความสามารถถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ การหยุดให้เงินขอทาน ตาม พรบ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559


Share:งานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566

รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ

United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต จัดงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีนายอำนวย พินสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีและนายสุพิพัฒน์ อนุราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการที่มีการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม จำนวน 3 แห่ง กิจกรรมการแสดงของคนพิการ และกิจกรรมมอบของรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป พร้อมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ การเสริมพลังคนพิการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแสดงศักยภาพคนพิการ ทั้งนี้ มีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่าย อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 800 คน

Design by พมจ ภูเก็ต

Share:พม.ภูเก็ต ร่วมงานวันพิการสากล ประจำปี 2566

       ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 นายสุพิพัฒน์ อนุราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2566 ณ อาคารรัฐประศาลนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งได้มอบรางวัลจำนวน 182 โล่รางวัล ประกอบด้วย

(1) รางวัลคนพิการต้นแบบ

(2) รางวัล Global IT Challenge for youth with disabilities 2023

(3) รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

(4) รางวัลหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเลริมการจ้างานคนพิการ

(5) รางวัลสถานที่ที่เอื้อต่อคนพิการ

(6) รางวัลล่ามภาษามือสำหรีบการให้บริการโทรทัศน์ดีเด่น และรางวัลบุคคลต้นแบบล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์

(7) รางวัลองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับการรีบรองมาตรฐานฯ (มอพ.2554) ระดับดีมาก

ทั้งนี้ได้แสดงความยินดีกับ นางลาววาลนา ยิ้มอิน คนพิการประเภททางการเห็น เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคนพิการต้นแบบจังหวัดภูเก็ตรางวัลคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2566


Share:พม.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the Prevention of Violence against Women and Children)

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. พม.ภูเก็ตจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the Prevention of Violence against Women and Children) โดยมีนายสุพิพัฒน์ อนุราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตกล่าวรายงาน และนายอำนวย พินสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ อีกทั้ง หัวหน้าหน่วย พม. ภูเก็ต One home ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายมูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา เด็ก สตรี รวมจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) โดยมีการเดินรณรงค์บริเวณชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

Share:พม.ภูเก็ต มอบป้ายโครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ

พม.ภูเก็ต โดยนายสุพิพัฒน์ อนุราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ผู้แทนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางสาวจิรัชญา ช่างเหล็ก ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต นายสกลพัฒน์ สุวรรณกันทร ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมมอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 5 ราย ณ พื้นที่เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


Share:พม.ภูเก็ต จัดการประชุมชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พม.ภูเก็ต จัดการประชุมชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานจัดสวัสดิการสังคม
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุพิพัฒน์ อนุราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาลังคมฯ จัดประชุมแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนงานจัดสวัสดิการสังคม แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้การดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างราบรื่น ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

Share:พม.ภูเก็ต ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าคลอก

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 นาย สุพิพัฒน์ อนุราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าคลอก และบรรยายหัวข้อ ภารกิจ พมจ.กับการหนุนเสริมกองทุนสวัสดิการสังคม รวมทั้งเผยแพร่รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว สายด่วน 1300 และ ESS Help Me ณ ศูนย์คุณธรรมตันอีม ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial