รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

ใบสมัคร

บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565


Share:โครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565”

จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาขาภูเก็ต จัดโครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม
โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี
นางปริญาติ แขกเพ็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน
มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน One Home พม. มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาขาภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 18 แห่ง และเครือข่ายด้านครอบครัว จำนวน 200 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. ขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรง บริเวณลานกลางชั้น ๑ ศาลากลาง จ.ภูเก็ต
2. ติดเข็มสัญลักษณ์ รณรงค์ยุติความรุนแรง
3. เสวนาประเด็น “ยุติความรุนแรงในครอบครัว กับการยอมรับต่อความเท่าเทียม ในจังหวัดภูเก็ต” โดยมีเครือข่ายร่วมเสวนา คือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและมูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาขาภูเก็ต
4. พิธีมอบป้ายรณรงค์ยุติความรุนแรงของจังหวัดภูเก็ตให้กับองค์กรเครือข่ายครอบครัว จำนวน 37 องค์กร
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต


Share:การรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโชยน์

ด้วย พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กำหนดให้มูลนิธิ สมาคม และองค์กรภาคเอกชน หรือกลุ่มชมรมที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมหรือมีผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม สามารถขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ได้ เพื่อรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และให้เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนตามกฎหมาย หากท่านสนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นเอกสารคำขอรับรองมายังสำนักงานฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial