โครงการคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น

ด้วยคณะกรรมาธิการพัมนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้จัดทำโครงการคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และเป็นต้นแบบผู้นำสตรีที่มีผลงานดีเด่นเป็นรูปธรรม และมีความประพฤติดี  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับสตรีในการพัฒนาตนเอง ขับเคลื่อนกิจกรมต่าง ๆ ในชุมชนให้ประสบความสำเร็จ และก้าวสู่การเป็นผู้นำอันเป็นพลังที่เข้มแขงของประเทศต่อไป


Share:🔴 ขอเชิญชวนประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในหัวข้อ … ⚖️ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal” ⚖️

ลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ‼
หลักเกณฑ์ในการประกวด 👇👇
🔴 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

Share:รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

ใบสมัคร

บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565


Share:โครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565”

จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาขาภูเก็ต จัดโครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม
โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี
นางปริญาติ แขกเพ็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน
มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน One Home พม. มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาขาภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 18 แห่ง และเครือข่ายด้านครอบครัว จำนวน 200 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. ขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรง บริเวณลานกลางชั้น ๑ ศาลากลาง จ.ภูเก็ต
2. ติดเข็มสัญลักษณ์ รณรงค์ยุติความรุนแรง
3. เสวนาประเด็น “ยุติความรุนแรงในครอบครัว กับการยอมรับต่อความเท่าเทียม ในจังหวัดภูเก็ต” โดยมีเครือข่ายร่วมเสวนา คือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและมูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาขาภูเก็ต
4. พิธีมอบป้ายรณรงค์ยุติความรุนแรงของจังหวัดภูเก็ตให้กับองค์กรเครือข่ายครอบครัว จำนวน 37 องค์กร
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial