โครงการธรรมะ รักษาใจเยี่ยมคนไข้ ให้กำลังใจคนป่วย ครั้งที่ 8

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต บูรณาการร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด ในการขับเคลื่อนการดำเนิน “ โครงการธรรมะ รักษาใจเยี่ยมคนไข้ ให้กำลังใจคนป่วย ” ครั้งที่ 8 ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาทำกิจกรรมศาสนสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และคนพิการ พร้อมด้วยญาติโยม ซึ่งอยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 4 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ดังกล่าว ได้มีโอกาสในการปฏิบัติศาสนกิจ และที่สำคัญนั้น พระภิกษุสงฆ์ได้เข้ามามีส่วนช่วยบรรเทาทุกข์ทางใจ โดยการนำหลักธรรมไปประคับประคองจิตใจ มีสติและกำลังใจก้าวพ้นภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ยังสร้างการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลรัษฎา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบวิทยุธรรมะให้กับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย เพื่อช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้สงบ ฟื้นฟูสุขภาพใจและกาย สร้างสติปัญญาในการดำเนินชีวิต


Share: