โครงการคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น

ด้วยคณะกรรมาธิการพัมนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้จัดทำโครงการคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และเป็นต้นแบบผู้นำสตรีที่มีผลงานดีเด่นเป็นรูปธรรม และมีความประพฤติดี  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับสตรีในการพัฒนาตนเอง ขับเคลื่อนกิจกรมต่าง ๆ ในชุมชนให้ประสบความสำเร็จ และก้าวสู่การเป็นผู้นำอันเป็นพลังที่เข้มแขงของประเทศต่อไป


Share: