สื่อวีดีทัศน์และคลิปข่าวกิจกรรม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ธรรมมะ รักษาใจ เยี่ยมคนไข้
ให้กำลังใจคนป่วย

พมจ.ภูเก็ต แจกจ่ายอาหาร
ให้ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน

อธิบดีกรม พก. มอบป้ายบ้านคนพิการ
ที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน มอบของอุปโภคบริโภค

แก่ผู้สูงอายุ บ้านเกาะมะพร้าว

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ชาวไทยใหม่ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาช่วงกักตัว


Share: