สื่อวีดีทัศน์และคลิปข่าวกิจกรรม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

พมจ.ภูเก็ต แจกจ่ายอาหาร
ให้ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน

อธิบดีกรม พก. มอบป้ายบ้านคนพิการ
ที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน มอบของอุปโภคบริโภค

แก่ผู้สูงอายุ บ้านเกาะมะพร้าว

โครงการรักษ์อาหาร (CSR ภูเก็ต-พังงา สานสัมพันธ์ ดูแลกัน บ้านพี่เมืองน้อง)


Share: