รมว. พม. เยี่ยมเยียนจังหวัดภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนร่วมกับหน่วยงาน 12 กระทรวง และ ทีม พม. จังหวัด (One Home) เขตตรวจราชการที่ 6 (จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหาร  นายปิยพงศ์  ชูวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ผู้แทนหน่วยงาน 12 กระทรวง ในพื้นที่ และหัวหน้าหน่วยงาน ทีม พม. จังหวัด (One Home) เขตตรวจราชการที่ 6  เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

 นอกจากนี้ ยังมีการเปิดกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย โดยมีและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กปฐมวัย จำนวน 320 คน สำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ มีการให้ความช่วยเหลือผ่านสวัสดิการสังคมของรัฐ  ด้วยการมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 7 กองทุน  มอบบ้านพอเพียงชนบท 4 ตำบล จำนวน 30 หลัง  มอบงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง ชุมชนท่าจีน จำนวน 191 ครัวเรือน และชุมชนกิ่งแก้ว จำนวน 433 ครัวเรือน  และมอบรถเข็นคนพิการ จำนวน 20 คัน อีกทั้งมีการมอบมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2564 จำนวน 9 แห่ง


Share: