ผู้แสดงความสามารถ

 

 

“ผู้แสดงความสามารถ ไม่ใช่ขอทาน
ผู้แสดงความสามารถ คือ ผู้ทำการแสดงแก่ผู้ชม
ผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรี หรือการแสดง
อื่นใด ซึ่งทำให้ผู้ชมหรือผู้ฟังเกิดความพึงพอใจ
ต่อการแสดงนั้น โดยส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้
เป็นการตอบแทน”

คู่มือการดำเนินงาน
ผู้แสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
ขั้นตอน การขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ

ผู้แสดงความสามารถประสงค์จะขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ เตรียมเอกสารที่ใช้ดังนี้

   เอกสารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
 • สูติบัตรสำหรับบุคคล อายุต่ำกว่า 7 ปี
 • หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด2) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป)
 • หลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถ เช่น หนังสือรับรองการอบรม ประกาศนียบัตร หรือรางวัล ที่ได้รับจากการแสดงความสามารถ หรือสิ่งอื่นใด (ถ้ามี)

เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อย และให้ผู้แสดงความสามารถกรอกรายละเอียดในแบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ

 • ส่วนกลาง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรุงเทพมหานคร (บ้านมิตรไมตรี)
 • ส่วนภูมิภาค ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ทุกจังหวัด

ผู้ขอมีบัตรต้องแสดงความสามารถต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

 • ควรพิจารณา พิจารณาจากความไพเราะ ความงดงามหรือความสามารถ ในการแสดงนั้นๆ ทั้งนี้ให้อยู่ ในดุลยพินิจของผู้ได้รับมอบหมาย
 • เห็นควรออกบัตร ดำเนินการออกบัตรให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
 • หากไม่เห็นควรออกบัตร ให้แนะนำผู้แสดง ความสามารถพัฒนาความสามารถมากขึ้น แล้วกลับมาแสดงใหม่ในภายหลังได้

เมื่อผู้มีบัตรผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่แล้วให้ดำเนินการดังนี้ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

 • เข้าเว็บไซต์ www.talentshow.dsdw.go.th เพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผู้แสดงความสามารถ
 • กรอกชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และรายละเอียดข้อมูลตามคำแนะนำในคู่มือ
 • นำข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลมาพิมพ์ลงในบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดส่งให้ ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าหรือเขียนด้วยลายมือแบบบรรจงชัดเจนและอ่านง่าย
 • ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • ประทับตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ทับรูปถ่ายผู้แสดงความสามารถที่มุมขวาล่าง
 • เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของที่ทำการออกบัตร ลงนามในบัตร
 • ให้ผู้แสดงความสามารถ ลงลายมือชื่อในบัตร และให้นำไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อไปแจ้งทำการแสดงต่อไป

ผู้แสดงความสามารถได้รับบัตรแล้ว เมื่อจะไปแสดงที่ใด ก็ให้แจ้งแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่นั้น

 • นายก อบต. สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 • นายกเทศมนตรีสำหรับในเขตเทศบาล
 • นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา
 • ผู้ว่า กทม. สำหรับในเขต กทม.
 • ผู้บริหารท้องถิ่น หรือหัวหน้าของคณะผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งแต่มิใช่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เอกสารสำหรับพนักงานท้องถิ่น

 • แบบใบแจ้งของผู้ประสงค์จะแสดงความสามารถตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีได้รับมอบอำนาจจากผู้แสดงความสามารถ)
 • ใบรับแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

Share: