“ตู้ตากปลา”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต โดยนายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ส่งมอบ “ตู้ตากปลา” ให้กับชาวบ้านชุมชนชาวเลราไวย์ เพื่อใช้ประโยชน์และส่งเสริมอาชีพในชุมชน


Share: