คู่มือสำหรับประชาชน

  1. คู่มือการขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
  1. คู่มือการขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟู

     3 คู่มือต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน (สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาฟื้นฟู)

  1. คู่มือการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว
  2. คู่มือการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์

*** แบบฟอร์มการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ ใช้แบบเดียวกันทั้ง 2 กรณี ***


Share: