การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2565

การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2565
สำหรับเยาวชนที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเยาวชนแห่งชาติในปีที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น (เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 20 ก.ย. 2540 ถึงวันที่ 20 ก.ย. 2550)

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ใดที่มีเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถส่งประวัติและผลงานของเยาวชน เป็นไฟล์ PDF ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ mathuraphotyeen@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแบบเสนอผลงาน


Share: