การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา


Share: